WE CREATE 3D VACUUM FORMING TECHNOLOGY

UZLEX VACUUM FORMING MACHINERY

UZLEX VAKUUMA FORMĒŠANAS IEKĀRTAS | UZLEX ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАКУУМНОГО ФОРМОВАНИЯ

EN: We produce a thermo-vacuum forming machine. The standard size is A3 format with a possible frameset for A4, there is also possibility of individual designed equipment of any size up to A0 format on request. Advantages of UZLEX equipment: all modes are set automatically, quick adjustment to another thickness, type and size of material. Ease of operation with equipment provides an opportunity to apply vacuum forming machine in any company without special training.

LV: Mēs ražojam termo-vakuuma formēšanas iekārtas. Standarta izmērs – A3 formāts ar iespējamo sadaļu uz А4, kā arī iespējama iekārtas individuāla izstrāde jebkuram izmēram līdz A0 izmēram, pēc pieprasījuma. UZLEX iekārtas priekšrocības: visi režīmi uzstādās automātiski, iespējams ātri pārkonfigurēt uz citu biezumu, materiāla tips un izmērs. Viegls darbs ar iekārtu dod iespēju to pielietot savā darbā jebkuram uzņēmumam bez speciālas apmācības.

RU: Мы производим автомат термовакуумного формования. Стандартный размер – A3 формат с возможным разделением на А4, также возможна индивидуальная разработка оборудования любого размера до А0 формата по запросу. Преимущества оборудования UZLEX: все режимы устанавливаются автоматически, возможна быстрая перенастройка на другую толщину, тип и размер материала. Легкость работы на оборудовании даёт возможность применять в своей работе любой компании без специального обучения.